Algemene voorwaarden Yogacentrum Tilburg

Algemeen
Zodra u een abonnement activeert, workshop, losse les of een strippenkaart aanschaft, wordt u lid van Yogacentrum Tilburg (hierna ‘YCT’).
Artikel 1
Voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten*  van YCT. YCT is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door YCT te zijn ontvangen.
Artikel 2

U gaat het lidmaatschap aan voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw lidmaatschap 1 maand geldig is vanaf de ingangsdatum. Indien u uw abonnement niet 1 maand voor de vervaldatum (1e van de maand) schriftelijk, via de site of per aangetekend schrijven opzegt, wordt uw lidmaatschap automatisch met één maand verlengd. Losse lessen en workshops zijn een lidmaatschap van 1 dag. De strippenkaart is 6 maanden geldig, hierna vervalt de geldigheid van de kaart (wordt niet automatisch verlengd).

Hoe werkt opzeggen:
Loopt je abonnement van de 1e tot de 1e van de maand (dit zie je in je account) Zeg je op voor het 1e van de maand, dan is de einddatum de laatste dag van die maand. Voorbeeld: het is 15 april, je stuurt ons een mail dat je wil stoppen. De nieuwe einddatum is dan 31 mei.
Loopt je abonnement van bijvoorbeeld de 23e tot 23e van de maand.
Zeg je op op 15 april, dus voor 23 april dan is de einddatum 23 mei.

Artikel 3
Het abonnementsgeld dient u maandelijks, bij vooruitbetaling te voldoen. Betalingen worden verwerkt via de software MindBody, door middel van automatische incasso. De eerste betaling gaat via Ideal (via het systeem Mollie) waarna de volgende betalingen automatisch worden geïncasseerd (door het systeem Paysafe) tot wederopzegging van het abonnement. De Ideal betaling is de manier waarop je toestemming geeft voor automatische incasso. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement opeisbaar en dient deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Yogacentrum Tilburg te voldoen. Indien Yogacentrum Tilburg over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijk incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Het systeem laat toe om lessen te boeken in de toekomst, zogenoemd “unpaid” lessen. Boek je lessen buiten je abonnement dan worden deze los in rekening gebracht.

Artikel 4
Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd mag Yogacentrum Tilburg een bedrag van €5,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.
Artikel 5
U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld of de kosten van de losse les, workshop op strippenkaart. In geval van een langdurige ziekte, blessure of letsel kan het abonnement opgeschort worden(dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie). Opschorten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De betalingsverplichting wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

Annuleren en restitutie workshops:

  • Annuleer je meer dan een maand voor aanvang dan krijg je van ons 100% retour.
  • Annuleer je 2 weken voor aanvang dan krijg je 70% retour.
  • Annuleer je 1 week voor aanvang dan krijg je 50% retour.
  • Latere annulering: geen restitutie.

Artikel 6
Yogacentrum Tilburg is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen (hier wordt over gecommuniceerd via de nieuwsbrief). Tevens is Yogacentrum Tilburg gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen te melden bij de eigenaar.
Artikel 7
Het inhalen van lessen is niet mogelijk. Het les te goed komt per contract periode te vervallen (dus elke maand). Lessen kunnen wel binnen de maand ingehaald worden.
Artikel 8
Te allen tijden gelden de gebruikelijk huisregels van Yogacentrum Tilburg. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Yogacentrum Tilburg is bevoegd de lestijden van onderdelen tijdelijk of blijvend te wijzigen en het centrum geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, verbouwing, interne opleidingsdagen of door onvoorziene omstandigheden. Gedurende de zomermaanden gaat het centrum een aantal dagen dicht en kan het werken met een aangepast rooster. In de abonnementsgelden zijn deze vakantie weken reeds verrekend. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de gehele overeenkomst aan.
Artikel 9
Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Yogacentrum Tilburg geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. YCT is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens YCT.
Artikel 10
YCT wordt beveiligd door een beveiligingssysteem inclusief camera’s. Deze camera’s zijn gericht op de voordeur.
Artikel 11
Op alle door YCT gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Overeenkomsten tussen het Lid en YCT kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

  • Onder diensten wordt verstaan: yogalessen (fysiek of digitaal), workshops, cursussen en eenmalige activiteiten gerelateerd aan yoga.